تبلیغات

کد دعای فرج برای وبلاگ

مرجع تخصصی اطلاعات حسابداری - بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC به منظور محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان و درمان 2012 ایران
و هو سریع الحساب

بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC به منظور محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان و درمان 2012 ایران

شنبه 25 آذر 1391 02:19 ق.ظ


Applying Activity Based Costing (ABC) Method to Calculate Cost Price in Hospital and Remedy Services

A Rajabi, A Dabiri - Iranian J Publ Health, 2012 - journals.tums.ac.ir
Abstract Background:
 Activity Based Costing (ABC) is one of the new methods began
appearing as a costing methodology in the 1990's. It calculates cost price by determining the
usage of resources. In this study, ABC method was used for calculating cost price of
...



دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 25 آذر 1391 02:28 ق.ظ